Get Adobe Flash player

קטרקט הינה מחלה של העין או עכירות של עדשת העין. העכירות נגרמת מסיבות רבות: חשיפה לקרינה מייננת (כדוגמת קרינת רנטגן בקרב עובדי קרינה), אפקט משני של מחלה (כגון סוכרת), פגיעה טראומתית בעין או זקנה; הדבר בדרך כלל נגרם כתוצאה ממחסור בחלבון בעדשת העין. פעמים רבות עובר קטרקט בתורשה ולכן חייב הגורם הגנטי להילקח בחשבון בזמן שמנסים לרפא את הקטרקט. הטיפול בקטרקט הוא באמצעות ניתוח פשוט יחסית, בהרדמה מקומית, בו מוחלפת העדשה בתותב עדשה המותאם לעין החולה, העדשה המושתלת קבועה ואיננה גמישה אופטית.