Get Adobe Flash player

Myopia - קוצר ראייה - ראייה טובה מטווך קצר טשטוש מרחוק, האור מתמקד בעין לפני הרשתית ודורש עדשה מפזרת כדי למקד את האור על הרשתית. מיופיה הינה מצב של ליקוי בשבירת קרני האור על־ידי מערכת הרפרקציה של העין, הקרנית, הנוזל השקוף עדשת העין ומעבר נוזל הג'ל, הנגרם מחוסר היכולת של העדשה לרכז את האור על רשתית העין, בגלל שהעין עצמה ארוכה מדי. קוצר ראייה מתבטא במיקוד העצם הנצפה לפני הרשתית. לפיכך עצמים קרובים נראים בבירור, בעוד שעצמים רחוקים נראים מטושטשים. קוצר ראייה הוא ליקוי הראייה הנפוץ ביותר בעולם.
Hypropia - רוחק ראייה, ראייה טובה יותר מטווח ארוך, מאמץ גדול יותר לראיית עצמים קרובים (אך עשויה להיות ראייה טובה לעצמים בטווחים שונים, לפחות בגיל צעיר) לקוי זה דורש עדשה מרכזת. רוחק ראיה הינו ליקוי בשבירת קרני האור המגיעות אל עדשת העין. כאשר הן יוצאות מנקודה קרובה, הן אינן מתרכזות על הרשתית ("מסך" העין) אלא מאחוריה, כך שהאדם אינו יכול לראות בבירור עצמים קרובים. לעומת זאת, למעט במקרים קיצוניים, עצמים רחוקים נראים בבירור. תיקון רוחק ראייה נעשה בעיקר באמצעות משקפיים או עדשות מגע קמורות, אשר "מרחיקות" את העצם למרחק הראייה של האדם.
אסטיגמציה רגולרית - ישנם סוגים שונים ,המאפיין את כולם האור אינו מתמקד בנקודה אחת אלא שני מוקדים קוויים במרחקים שונים מהרשתית  לקוי זה דורש עדשה צלינדרית, בעלת כוחות אופטיים שונים בשני צירים הניצבים אחד לשני.
אסטיגמציה אירגולרית (לא סדירה) - עיוות הגורם למוקדים רבים ולא ניתנים לתיקון בעזרת עדשת משקפיים (קרטוקונוס, פציעות קרנית) אך ברוב המקרים ניתנות לתיקון בעזרת עדשות מגע.
Presbyopia - זוקן ראייה כתוצאה מהתקשות עדשת העין עם  הגיל מתגבר הקושי במעבר במיקוד מעצמים קרובים לרחוקים וההיפך, בעיה זאת נפתרת עיי תוספת עדשה מרכזת מעל התיקון למרחק (ביפוקל או מולטיפוקל) או במשקפי קריאה נפרדים.